رادیولوژی و اشعه ها

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر داوودی در رابعه با محافظت در برابر اشعه ها و استفاده معقول از ابزار های تشخیصی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۰ اسفند ۱۳۹۶