خلاصه نویسی

گپ

گفتگوی روانشناسی در مورد خلاصه نویسی

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱۲ اسفند ۱۳۹۶