سامانه فوریت های پزشکی 

گپ

گفتگو با آقای زارع رتبه دوم جشنواره خوارزمی و طراح و مخترع سامانه فوریت های پزشکی 

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱۲ اسفند ۱۳۹۶