آقای عسگری مدیر خیریه ی موسسه ی عطر یاس نبوی

شمعدونی

آقای عسگری مدیر موسسه ی خیریه ی عطر یاس نبوی به همراه آقای یاری یکی از خیرین این موسسه

برنامه شمعدونی
۱۴ اسفند ۱۳۹۶