ارگونومی در خانه

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر عقیلی متخصص طب کار و استاد داشنگاه در خصوص رعایت اصول ارگونومی در خانه 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۵ اسفند ۱۳۹۶