آیتم دور قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت اول در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶