آیتم دور قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت اول در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶