گفتگو با رسول صدرعاملی

خوشا شیراز

گفتگو با رسول صدر عاملی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶