گفتگو با رسول صدرعاملی

خوشا شیراز

گفتگو با رسول صدر عاملی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶