آیتم تولد ستارگان در خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم تولد در برنامه خوشاشیراز هر هفته این آیتم تولد یکی از ستارگان را تبریک می گوید

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶