آیتم تولد ستارگان در خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم تولد در برنامه خوشاشیراز هر هفته این آیتم تولد یکی از ستارگان را تبریک می گوید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۵ اسفند ۱۳۹۶