بافت پارچه-قسمت اول

کاشانه مهر

 آموزش پارچه بافی  نوسط سرکار خانم غلامی در برنامه کاشانه مهر

این قسمت : چله کشی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ اسفند ۱۳۹۶