فکر برتر-قسمت هفتم

فکر برتر

مخترع دستگاه فریز درایر

شرکت های دانش بنیان
۱۷ اسفند ۱۳۹۶