فنجان معلق-قسمت دوم

کاشانه مهر

آموزش گل چینی
در این قسمت  یک فنجان معلق برای سفره های هفت سین آموزش داده میشود.

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ اسفند ۱۳۹۶