کم گویی و  زیاد گویی زوجین 

کاشانه مهر

موضوع بخش کارشناسی برنامه 
کم_گویی و  زیاد گویی زوجین 
خانم دکتر حسنی 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ اسفند ۱۳۹۶