گفتگوی دکتر ساسان نیک نام فوق تخصص پیوند قرنیه از شاگردان استاد خدادوست قسمت اول

شمعدونی

گفتگوی دکترساسان  نیک نام فوق تخصص پیوند قرنیه از شاگردان استاد خدادوست در برنامه شمعدونی قسمت اول

برنامه شمعدونی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶