عطاری

کنار لحظه های عمر

گرایش و اطمینان مردم به طب سنتی روز به روز بیشتر می شود و عطاری های شیراز پر هست از بهترین گیاهان دارویی برای به سوغات بردن مسافران نورزی

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶