حلوا کاسه

کنار لحظه های عمر

حلوای کاسه یکی از حلواهای سنتی در شهر شیراز است که زمان های قدیم در تمام جشن ها و مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفته است.

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶