مس گری

کنار لحظه های عمر

وقتی در بازار شیراز قدم می‌زنید، اشیا و ظروف مسی توجهتان را جلب می کنند. مسگری  یکی از شاخه‌های فلزکاری است و هنرمندان شیرازی با ذوق و دقت فراوان، این اشیا را می‌سازند و شما می‌توانید انواع گلدان، قندان، فنجان و سایر ظرف و ظروف و اشیا را به عنوان سوغات بخرید

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶