دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته ی امداد امام خمینی

شمعدونی

دکتر بذرافشان مدیر کل کمیته ی امداد امام خمینی در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۲۱ اسفند ۱۳۹۶