گفتگوی امیر تاجیک در خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی امیر تاجیک در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶