گفتگوی امیر تاجیک در خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی امیر تاجیک در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶