ترانه انتظار امیر تاجیک

خوشا شیراز

ترانه انتظار با صدای امیر تاجیک

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶