گفتگو با همسر و فرزند شهید رضایی نژاد

خوشا شیراز

گفتگوی همسر و فرزند شهید رضایی نژاد در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶