آموزش صحیح برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال

کاشانه مهر

گفتگو با سرکار خانم امامی خواه در رابطه با آموزش صحیح برگزاری جشن چهارشنبه آخر سال در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ اسفند ۱۳۹۶