آقای اسکندرپور شهردار شیراز

خوشا شیراز

آقای اسکندرپور شهردار شیراز در آخرین برنامه ی خوشاشیراز در سال 96

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ اسفند ۱۳۹۶