آیتم چهارسو

خوشا شیراز

آیتم چهارسو با اخبار هنری و فرهنگی هر هفته در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ اسفند ۱۳۹۶