آقای دکتر بهروز اتونی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی دکتر بهروز اتونی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ اسفند ۱۳۹۶