آقای دکتر بهروز اتونی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی دکتر بهروز اتونی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ اسفند ۱۳۹۶