بخشی از گفتگوی متین ستوده

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی متین ستوده در برنامه خوشاشیراز بازیگر سریال لیسانسه ها

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ اسفند ۱۳۹۶