بخشی از گفتگوی متین ستوده

خوشا شیراز

بخشی از گفتگوی متین ستوده در برنامه خوشاشیراز بازیگر سریال لیسانسه ها

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ اسفند ۱۳۹۶