داچی و تلفن همراه

طنز و سرگرمی

طنز اصغر آقو در رابطه با استفاده شخصی از تلفن همراه

طنز و سرگرمی
۵ فروردین ۱۳۹۷