بهار زندگی

به وقت ترانه

در بهار زندگی رفتی سفر تو بی خبر 
ای مانده بر کاشانه ام جای تو خالی
نازنین دردانه ام نشکن دل دیوانه ام
ای در خزان خانه ام جای تو خالی
من که خود یار توام از جان خریدار توام
ای نازنین از من چه خواهی؟
بر تو من رو کرده ام با عشق تو خو کرده ام
دیگر جز این از من چه خواهی؟
بی تو آهنگ محبت در فضای خانه من مرده آری
ناز دلبر
قاب عکس پر غباری پیش چشمم از تو دارم یادگاری
ناز دلبر
ای دو چشمت آسمان آرزوهای محالم
پر نگیرم تا غم تو می زند سنگی به بالم
ای گشوده بی خبر همچون پرستو بال و پر
تانا کجا کردی سفر آخر کجایی؟
انتظار من مگر هرگز نمی آید به سر
کی سوی من ای همسفر پر می گشایی؟
بهترین تصویر عمرم عکس ناز نازنینی از نخستین دیدن توست
خوشترین آهنگ عمرم یادگاری دلنشین اولین خندیدن توست

به وقت ترانه
۸ فروردین ۱۳۹۷