جات سبزه

به وقت ترانه

ترانه محلی شیرازی جات سبزه با صدای استاد حسن صفری 

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠