حمایت از کالای ایرانی

ویژه نوروز

سوالات تخصصی از وزیر ارتباطات 
برنامه شبهای شیراز
حمایت از کالای ایرانی در حوزه  فضای مجازی

ویژه نوروز
۹ فروردین ۱۳۹۷