لجبازی در کودکان-قسمت دوم

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر قاسمی پیرامون لجبازی در کودکان و راهکار های مقابله با این رفتار در آنان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۹ فروردین ۱۳۹۷