تغذیه در دوران بارداری

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر پارسانژاد  مدیر گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با تغذیه در دوران بارداری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ فروردین ۱۳۹۷