آیتم چه خبر قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم چه خبر در برنامه خوشاشیراز قسمت اول

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷