آیتم چه خبر قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم چه خبر در برنامه خوشاشیراز قسمت اول

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷