آیتم دور قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت اول با اجرای امین رضایی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷