آیتم دور قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت اول با اجرای امین رضایی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷