آیتم چه خبر قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم جه خبر قسمت دوم در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷