آیتم دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت دوم در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷