آیتم دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور قسمت دوم در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷