ترانه هوای تو با صدای امین آبادیان

خوشا شیراز

ترانه هوای تو با صدای امین آبادیان در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷