آیتم ستارگان در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم ستارگان در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷