آبرک 29 فروردین

آبرک

این برنامه روزهای شنبه تا چهارشنبه  از سیمای مرکز فارس پخش می شود. این برنامه برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده و هرهفته به یکی از موضوعات مهم  رفتاری و اخلاقی می پردازد، موضوعاتی که به صورت غیر مستقیم آموزه های تربیتی را به مخاطب منتقل می کند و خود کودکان نیز در هدایت و پیش برد برنامه نقش اساسی دارد

برنامه کودک و نوجوان
۳۰ فروردین ۱۳۹۷