اول اردیبهشت ماه روز سعدی

خوشا شیراز

چرا اول اردیبهشت را به عنوان روز سعدی انتخاب شد؟

دکتر کورش کمالی سروستانی پاسخ می دهند.

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷