اول اردیبهشت ماه روز سعدی

خوشا شیراز

چرا اول اردیبهشت را به عنوان روز سعدی انتخاب شد؟

دکتر کورش کمالی سروستانی پاسخ می دهند.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷