دکتر کورش کمالی سروستانی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

با ظهور سعدی، تاریخ ادبیات متحول شد.
سعدی فقط شاعر نیست، زبان آفرین است.
سعدی به زبان ما سخن نمی گوید بلکه ما به زبان سعدی صحبت می کنیم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷