اهمیت گردان تخریب از زبان حاج ابراهیم عزیزی

خوشا شیراز

کارهایی که ارتباط مستقیم با دشمن بود همیشه اهمیت خاص خودش را داشت
صحنه دفاع مقدس و پاسداری تابلویی زیبایی است که همه در خلق آن نقش آفرین بودند. 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید