خصوصیات نسل جدید پاسداران

خوشا شیراز

نسل جدید پاسداران به مراتب بهتر از نسل گذشته عمل می کنند
نمونه های آن مثل شهید حججی و شهید اسکندری است

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید