هفته سلامت

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کریمی دکتری بهداشت در رابطه با هفته سلامت و بهداشت عمومی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷