تار و پود-قسمت اول

تار و پود

گفتگو با مهندس رازقی ریس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان فارس در رابطه با فضای اقتصادی کشور در برنامه تار و پود

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷