آیتم اکسیژن ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

شمعدونی

آیتم اکسیژن در برنامه شمعدونی ، منطقه کهکران از توابع کامفیروز 121 کیلومتری غرب شیراز

برنامه شمعدونی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷