بهداشت در هفته سلامت

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر همتی معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شیراز در خصوص هفته سلامت در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷