طنزاصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس

شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع به کارگیری افراد غیر بومی در صنعت و معدن فارس در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷