آقای جوکار شهردار شهر میمند

شمعدونی

گفتگوی آقای جوکار شهردار شهر میمند در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷