مشاعره در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

مشاعره بین محسن آزادی، فلور نظری و محسن بهمنی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید