بیننده آیتم دور باشید در خوشاشیراز

خوشا شیراز

مصاحبه با کوروش (کاندایو) از کره جنوبی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷